සියලු ප්රවර්ග

බ්ලොක් අයිස් මැෂින්

නිවස> නිෂ්පාදන > බ්ලොක් අයිස් මැෂින්

Icemedal R&D Brine Type Block Ice Machine සහ Automatic Direct Cooling Type ice block Makers.

උණුසුම් කාණ්ඩ

0
විමසීමේ කූඩය
    ඔබේ විමසීමේ කරත්තය හිස් ය